10 strokes

courtyard, garden, yard

  • Kun'yomi
    にわ
  • On'yomi
    テイ
  • Nanori
Jouyou kanji taught in 3rd grade

References

De Roo Code 567
Four corner code 0024.1
JIS X 0208 36-77
JLPT N3
Tuttle Dictionary Descriptor Code 3q6.3
Unicode hex code 05ead
Gakken A New Dictionary of Kanji Usage 560
Haig, J. New Nelson Japanese-English Character Dictionary 1618
Halpern, J. Kanji Learners Dictionary (Kodansha) 1987
Halpern, J. New Japanese-English Character Dictionary 3114
Heisig, J. Remembering The Kanji 590
Henshall & De Groot A Guide To Reading and Writing Japanese, 3rd ed. 372
Henshall, K. A Guide To Remembering Japanese Characters 352
Hodges & Okazaki Japanese Kanji Flashcards 512
Kask, A. Tuttle Kanji Cards 361
Kodansha Kodansha Compact Kanji Guide 591
Maniette, Y. Les Kanjis dans la tete 597
Morohashi Daikanwajiten 9337X
Nelson, A. Classic Nelson 1514
Nishiguchi & Kono Kanji in Context 542
O'Neill, P.G. Essential Kanji 402
O'Neill, P.G. Japanese Names 1244
Sakade, F. A Guide To Reading and Writing Japanese 477
Spahn and Hadamitzky Kanji and Kana 1112